Arabiska

 

» Home
Hedersrelaterat våld

Irakiska Kvinnoförningen och Irakiska Kuturhuset- Göteborg har i uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld.

Projektet började i början av 2005 efter flera möten med ansvariga från länssyrelsen som specialiserat sig i ämnet.

Texten nedan ur Länssyrelsen hemsid om våld och hot

Ungdomar, i första hand flickor och unga kvinnor, blir offer för närståendes förtryck, hot, misshandel för att bevara familjens heder. I de värsta fallen kan detta leda till mord. Efter det att Fadime Sahindal dödats av sin far har hela samhället börjat reagera. Regeringen satsar nu stora resurser för att skydda och stödja dessa utsatta ungdomar och för att motverka förtryck och brott i hederns namn. Brott mot de mänskliga rättigheterna som motiveras med kultur, religion eller tradition accepteras inte längre.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i våra föreningar har riktats åt våra medlemmar i första hand och åt de arabisktalanade som kan ingå i våra program.

Projektet bildade en hemsida där det mesta i den handlar om hedersrelaterat våld och hot mot tjejer och kvinnor. Sidan uppdateras med jämna mellanrum med relaterade händelser och, månadsprogram och kommande händelser under året. De flesta projekt som listatsi sidan har att göra med träffar, seminarier, sudiecirklar och liknande som rör ämnet. Ur länsstyrelsen västra Götaland hemsida


Hedersrelaterat våld
Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västra Götalands län

Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsammans med övriga storstadslänsstyrelser regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld. Det började våren 2002 med att behovet av skyddat boende kartlades. Länsstyrelsen bedömde att det i storstadsområdet fanns ca. 200 unga flickor som levde ett begränsat liv och ungefär 20 var så hotade att de behövde skyddat boende. Kartläggningen mynnade ut i ett antal förslag, som överlämnades till regeringen strax före midsommar 2002.

Hösten 2002 genomfördes:

Information – en mycket välbesökt konferens arrangerades den 23 oktober, Då presenterades rapporten ”Ett eget liv?” och ett antal olika aktörer, som gör insatser för utsatta flickor och deras familjer berätta. Ansvariga myndighetspersoner från Göteborgs stad: politiker och chefer, fick också säga vad de gjort och gör.
En utredning gjordes om hur man skulle kunna organisera en lägenhetsbank i kombination med personligt stöd till flickorna och en placeringssluss.
En expertgrupp bildades för råd och stöd till framför allt personal inom skola och socialtjänst som möter flickor.
Arbetet avrapporterades till regeringen i mars 2003. Därefter beslutade regeringen den 18 juni 2003 om ett nytt uppdrag. Storstadslänsstyrelserna fick vardera 4,5 miljoner kronor för vidare arbete. I Västra Götaland startade följande.

Uppbyggnad av en lägenhetsbank och en slussverksamhet. Totalt kommer banken att omfatta 10 lägenheter. Ett HVB-hem har fått utvecklingsstöd och familjehem med inriktning på målgruppen håller på att rekryteras och utbildas. Fem folkhögskolor är beredda att ta emot flickor på skyddade utbildningsplatser.
12 olika organisationer – invandrarföreningar, BRIS, TBV osv. och några stadsdelsnämnder, har fått projektstöd för olika insatser för flickor, kvinnor, pojkar och fäder.
Fem studiedagar har arrangerats för skola och socialtjänst i länet. Närmare 1 000 personer deltog!
En kompletterande kartläggning för att fånga in utsatta flickor i hela länet har genomförts. Den visar att det utöver de ca. 200 fall som rapporterats från storstadsområdet finns uppskattningsvis ytterligare 100 flickor i länet som lever under hedersrelaterat hot och våld. Ny rapport: ”Avgörande livsfråga”
Situationen och problemen för ungdomar (flertalet pojkar) som utsätts för hot och våld av närstående p.g.a. sin sexuella läggning har kartlagts i rapporten ”Rätt till sin egen kärlek”.
Regeringsbeslutet den 18 juni 2003 innebar också att alla landets länsstyrelser fick medel för att kartlägga situationen för utsatta flickor i sina län. Storstadslänsstyrelserna har sammanställt en nationell rapport över läget i hela landet, som överlämnades till regeringen den 31 mars 2004. Den innehåller ytterligare förslag på insatser både för skyddat boende och förebyggande arbete.

Den 23 juni 2004 tog regeringen ett nytt beslut om fortsatta insatser. Storstadslänsstyrelserna får för det närmaste året 7,5 nya miljoner kronor och övriga länsstyrelser får dela på 12 miljoner kronor, som ska användas för förebyggande arbete. Socialstyrelsen får uppdraget att följa upp länsstyrelsernas arbete och rapportera vidare till regeringen våren 2005.

I regeringens riktlinjer anges för förebyggande arbete att projekten ska ingå i konkreta handlingsplaner och

Bidra till samordning eller
Stimulera till bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt medmålgruppen eller
Påverka attityder bland grupper med hederstänkande eller
Omfatta utbildningsinsatser för personal inom skola, socialtjänst, polis, frivilligorganisationer m.fl.
Vad gäller skyddat boende anger regeringen följande villkor

Verksamheten ska ha en långsiktig inriktning
Verksamheten ska innefatta planering för ungdomarnas framtid och vid behov även psykosocialt stöd
Verksamheten ska vara öppen för ungdomar från kommuner utanför storstadslänen.

http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/EF483915-2FCC-4ABD-9BD1-1E262F7A8266/6201/kvinnofrid.pdf

http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/F9368BCF-DD81-46D2-ABEB-F6BEF4C2586F/12968/Hederskulturer050914.pdf

 

 
© 2007 irak-k-k.org All rights reserved

Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras