Arabiska

 

Arbetsmetoder, rättighetsfokus och prioriteringar
 


35 % av världens befolkning utgörs av barn, dvs omkring 2,1 miljarder barn. Många barn och unga far illa och har ibland svårt att göra sina röster hörda. Rädda Barnen vill ge stöd och uppmuntran åt alla barn i kampen om att få sina rättigheter tillgodosedda.

Rädda Barnen arbetar i första hand för de barn som har svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Främst gäller detta:

barn som utnyttjas i skadligt arbete och utsätts för våld och övergrepp (till exempel sexuella övergrepp och handel med barn)

barn som är ensamma eller saknar tillräckligt stöd från sin familj (till exempel ensamma flyktingbarn)

barn som drabbas av väpnade konflikter och katastrofer (till exempel barnsoldater, flyktingar)

I Kompassen kan du läsa om ramar och riktlinjer för Rädda Barnens verksamhet.

Barnkonventionen beskriver barns rättigheter
Rädda Barnen har valt att koncentrera sig på följande rättigheter, på grund av att de är väsentliga för barns rätt till utveckling:

Rätt att inte diskrimineras på grund av ålder, kön, funktionshinder, social eller etnisk bakgrund. Flickor diskrimineras mer än pojkar och därför ser vi särskilt till flickors behov och utsatthet i vår verksamhet

Rätt till god hälsa och uppväxtmiljö

Rätt till god utbildning i en stimulerande miljö

Rätt till inflytande i familj, skola, samhälle och medier

Vi arbetar för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de också ska bli mer delaktiga i vår organisation. Under 2003 bildas Rädda Barnens Ungdomsförbund som en direkt följd av denna målsättning.

Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre. De fyra arbetsmetoder vi använder är alla lika viktiga i det arbetet:

1. Goda kunskaper om barns rättigheter och förhållanden är en förutsättning.
Exempel: Rädda Barnen har under flera år uttryckt sin oro över hur den ekonomiska nedskärningen under 1990-talet drabbade barnen och fortfarande påverkar barns situation i Sverige. Rädda Barnen utvecklar därför ett barnindex som årligen ska spegla förändringarna i barns välfärdssituation och redovisa skillnader mellan kommunerna. Första ledet i indexet är framtaget och behandlar barn som lever i familjer med knappa ekonomiska resurser. De övriga delarna kommer att belysa rätten till hälsa och rätten till utbildning.

2. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor.
Exempel: Vi tar fram böcker, rapporter och utbildningsmaterial både på svenska och engelska. "Children's participation" är en bok som visar positiva effekter av att barn själva varit med i planering av projekt. "Pojkmottagningen" och "Unga förövare" (finns även på

engelska) är två böcker skrivna av Rädda Barnens terapeuter på Rädda Barnens Centrum för barn och unga i kris. I böckerna delar de med sig av sina erfarenheter av att behandla barn som utsatts för sexuella övergrepp och som själva utnyttjat andra barn.

3. Vi väcker opinion och påverkar makthavare att se till barnets bästa.
Exempel: En advokatfirma som, med stöd av bland andra Rädda Barnen, stämt den sydafrikanska staten vann en viktig seger 2002. Landets konstitutionsdomstol slog då fast att Sydafrika bryter mot sin egen grundlag genom att gravida hiv-smittade kvinnor inte får medicin som minskar risken för att smittan överförs till barnet. Staten har nu en skyldighet, enligt den nya lagen, att ge gravida kvinnor med hiv medicin.

4. Vi ger direkt stöd till barn, i synnerhet vid katastrofer.
Exempel: Rädda Barnens Beredskapsstyrka kan rycka ut inom 72 timmar vid katastrofer. Beredskapsstyrkans roll är att samordna insatser för barn i flyktinglägren. Vi hjälper flyktingar att själva organisera sin tillvaro, till exempel bygga skolor och ordna undervisning eller förskoleverksamhet för barnen. Vi utbildar också våra samarbetsorganisationer i vilka rättigheter barn har och hur barnen kan skyddas

 

 
2007 irak-k-k.org All rights reserved

Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras